Praktyki

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej. W roku akademickim 2021/2022 praktyki należy odbyć od 4 lipca 2022 r. do 16 września 2022 r.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA NA STUDIACH I STOPNIA

 

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 6 semestrze - 6 tygodni
Chemical Technology po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 6 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 6 semestrze - 6 tygodni
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 4 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Farmaceutyczna po 6 semestrze - 6 tygodni

 

PRAKTYKA ZAWODOWA NA STUDIACH II STOPNIA

 

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 1 semestrze - 4 tygodnie
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 2 semestrze - 4 tygodnie
Technologie Ochrony Środowiska po 1 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 1 semestrze - 4 tygodnie

 

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRAKTYKI

 

 • Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk:

 

REGULAMIN PRAKTYK

 

 • Zapoznaj się z Ramowym Programem Praktyk dla danego kierunku studiów:

 

TCH/NTCH ICP TOŚ IF

 • Familiarize yourself with the apprenticeship framework for your fierld of study:

TCH/NTCH EN ICP EN TOŚ EN IF EN

 

 • Sprawdź możliwości znalezienia przedsiębiorstwa w celu odbycia praktyki studenckiej:

 

 • inicjatywa własna studenta.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI PRZY REALIZACJI PRAKTYK

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PRAKTYK

 

 • Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę (załącznik 1 / attachment 1) podpisana przez Opiekuna ze strony Przedsiębiorstwa, a następnie przez Opiekuna ze strony Uczelni,
 • Na stronie CPiK znajdują się wytyczne, gdzie wysłać skan wstępnej zgody i jakie informacje zawrzeć w mailu,
 • Skierowanie wystawiane przez Centrum Praktyk i Karier, gdy uczelnia ma podpisane porozumienie z firmą,
 • Umowa trójstronna wystawiana przez Centrum Praktyk i Karier, gdy uczelnia nie ma podpisanego porozumienia z firmą,
 • Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej (pomiędzy Praktykantem/ką, Uczelnią a przedsiębiorstwem) może wynosić do 14 dni,
 • Nie ma możliwości wystawienia skierowania/umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

 

BADANIA LEKARSKIE

 

 • Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki studnet/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie,
 • Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe,
 • Jeżeli student/ka przy przyjęciu na studia wykonywał badania medycyny pracy, wówczas po kopię zaświadczenia zgłasza się do dziekanatu WTCh.

 

UBEZPIECZENIE

 

 • Studenci w trakcie trwania praktyk są ubezpieczeni,
 • Polisa NNW zawierana jest co roku i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą,
 • Po numer polisy ubezpieczeniowej należy zgłosić się do CPiK.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZALICZENIA PRAKTYK

 

Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie do dziekanatu WTCh do dnia 30 września 2022r. oryginalnych dokumentów:

 • Jednego oryginalnego egzemplarza skierowania lub umowy trójstronnej,
 • Zaświadczenie z odbycia praktyk (załącznik 2 / attachment 2) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna praktyk ze strony przedsiębiorstwa,
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk (załącznik 3 / attachment 3) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem Opiekuna ze strony przedsiębiorstwa (każdy tydzień praktyk powinien być opisany na osobnym arkuszu),

 

ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ / UMOWY ZLECENIE / STAŻU / WOLONTARIATU

 

 • Kserokopia umowy o pracę lub innej,
 • Szczegółowy zakres obowiązków (jeśli nie podano w umowie) z pieczątką przedsiębiorstwa i podpisem pracodawcy (obowiązki powinny pokrywać się z ramowym programem praktyk dla danego kierunku studiów),
 • Potwierdzenie przepracowanych godzin (30 - 40 godzin tygodniowo), jeśli nie wynika to z umowy.

 

ZMIANY TERMINU I FORMY PRAKTYK

 

 • Do zaliczenia praktyk w innym terminie lub w alternatywnej wymagana jest zgoda Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP.,
 • Podanie o zmianę terminu praktyk w innym terminie (załącznik 5) lub podanie o alternatywne zaliczenie praktyk (załącznik 6) proszę dostarczyć do dziekanatu WTCh.

 

PRZEWODNIK - PRAKTYKI DO A DO Z

 

PRAKTYKI OD A DO Z

 

INTERNSHIP INFORMATION

 

Opiekunem praktyk ze strony Wydziału Technologii Chemicznej od 1.09.2020 do 31.08.2024 jest dr Justyna Werner.

 

Pytania dotyczące praktyk, na które odpowiedzi nie ma na stronie proszę kierować do Opiekuna praktyk
(justyna.werner@put.poznan.pl)

ZAŁĄCZNIKI