Praktyki

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej / dyplomowej. W roku akademickim 2023/2024 praktyki należy odbyć od 1 lipca 2024 r. do 8 września 2024 r.

PRAKTYKA ZAWODOWA NA STUDIACH I STOPNIA

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 6 semestrze - 6 tygodni
Chemical Technology po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 4 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Farmaceutyczna po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologie Obiegu Zamkniętego po 6 semestrze - 6 tygodni

 

PRAKTYKA DYPLOMOWA NA STUDIACH II STOPNIA

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 1 semestrze - 4 tygodnie
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 2 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 1 semestrze - 4 tygodnie

 

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRAKTYKI

 • Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk:

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej
(zarządzenie nr 11/2023 JM Rektora z dnia 29 marca 2023 roku),

Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology
(Attachment to Ordinance No. 11 of the Rector of PUT of 29 March 2023),

Regulamin studenckich praktyk Wydziału Technologii Chemicznej PP.

 

 • Zapoznaj się z Ramowym Programem Praktyk dla danego kierunku studiów:

 

TCH/NTCH ICP IF TOZ

 • Familiarize yourself with the framework internship programs for your field of study:

TCH/NTCH EN ICP EN IF EN TOZ EN

 

 • Sprawdź możliwości znalezienia przedsiębiorstwa w celu odbycia praktyki studenckiej:

 

Centrum Praktyk i Karier PP,

praktyki i staże w programie Erasmus,

praktyki i staże w programie EUNICE,

inicjatywa własna studenta.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI PRZY REALIZACJI PRAKTYK

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PRAKTYK

 • WSTĘPNA ZGODA PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (załącznik 1) – wypełniony elektronicznie przez Studenta w porozumieniu z przedsiębiorstwem, następnie podpisany przez Opiekuna ze strony Przedsiębiorstwa i Opiekuna ze strony WTCh PP.
 • Wysłanie skanu WSTĘPNEJ ZGODY zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie (https://cpk.put.poznan.pl/page/3/dla-studenta) do Centrum Praktyk i Karier w celu otrzymania:

  - umowy trójstronnej (gdy firma nie ma podpisanej umowy z PP) lub,

  - skierowania na praktykę (gdy firma ma podpisaną umowę z PP) lub,

  - zobowiązania wewnętrznego (praktyka przy projektach na WTCh).

 • BADANIA LEKARSKIE
  • Przed rozpoczęciem praktyk kopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy można pobrać z dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub Zintegrowanego Centrum Obsługi (st. niestacjonarne),
  • Uczelnia nie kieruje na badania specjalistyczne, w tym realizowane w wojewódzkich lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i nie pokrywa kosztów tych badań.
 • UBEZPIECZENIE
  • W przypadku umów trójstronnych, skierowań i zobowiązań wewnętrznych studenci są ubezpieczani przez Politechnikę Poznańską w zakresie NNW i OC na okres trwania praktyk w ramach ubezpieczenia grupowego,
  • Polisa obowiązuje w kraju i za granicą (powinna być dostępna do pobrania na stronie Centrum Praktyk i Karier PP).

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE UMOWY TRÓJSTRONNEJ, SKIEROWANIA LUB ZOBOWIĄZANIA WEWNĘTRZNEGO

Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie do dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub ZCO (st. niestacjonarne) do dnia 30 września 2024r. oryginalnych dokumentów:

 • Jednego oryginalnego egzemplarza umowy trójstronnej lub skierowania lub zobowiązania wewnętrznego wraz z PLANEM PRAKTYK,
 • Zaświadczenia o odbyciu praktyk (załącznik 3),
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk (załącznik 8).

 

ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Warunkiem zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego jest dostarczenie do dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub ZCO (st. niestacjonarne) do dnia 30 września 2024r. oryginalnych dokumentów:

 • Kserokopia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej,
 • Szczegółowy zakres obowiązków i poświadczenie ilości przepracowanych godzin potwierdzone przez pracodawcę (jeśli nie podano w umowie),
 • Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego (załącznik 2).

 

ZMIANA TERMINU ODBYCIA PRAKTYK

Zmiana terminu praktyk (załącznik 9) wymaga zgody Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP.

Opiekunem praktyk dla wszystkich kierunków studiów Wydziału Technologii Chemicznej jest dr hab. Justyna Werner.

Pytania dotyczące praktyk, na które odpowiedzi nie ma na stronie proszę, kierować do Opiekuna praktyk (justyna.werner@put.poznan.pl).

 

ZAŁĄCZNIKI