Praktyki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2023 JM Rektora z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzono „Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej”.

Na podstawie w/w regulaminu wprowadzone zostały NOWE FORMULARZE DOKUMENTÓW!!!

(oraz nowa numeracja załączników):

załącznik 1 – Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę

załącznik 2 – Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego (wcześniejsza nazwa: „Alternatywne zaliczenie praktyk”)

załącznik 3 – Zaświadczenie o odbyciu praktyk

załącznik 4 – Porozumienie o współpracy (dokument dostępny w CPiK)

załącznik 5 – Umowa trójstronna (dokument dostępny w CPiK)

załącznik 6 – Skierowanie (dokument dostępny w CPiK)

załącznik 7 – Zobowiązanie wewnętrzne (dokument dostępny w CPiK)

załącznik 8 – Sprawozdanie z realizacji praktyk

załącznik 9 – Podanie o zmianę terminu odbycia praktyk

 

NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 29 marca 2023 roku!

Poniżej uaktualnione informacje dotyczące praktyk w oparciu o nowy regulamin.

 

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej / dyplomowej. W roku akademickim 2022/2023 praktyki należy odbyć od 1 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r.

PRAKTYKA ZAWODOWA NA STUDIACH I STOPNIA

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 6 semestrze - 6 tygodni
Chemical Technology po 6 semestrze - 6 tygodni
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 4 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 6 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Farmaceutyczna po 6 semestrze - 6 tygodni

 

PRAKTYKA DYPLOMOWA NA STUDIACH II STOPNIA

Technologia Chemiczna studia stacjonarne po 1 semestrze - 4 tygodnie
Technologia Chemiczna studia niestacjonarne po 2 semestrze - 4 tygodnie
Inżynieria Chemiczna i Procesowa po 1 semestrze - 4 tygodnie

 

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRAKTYKI

 • Zapoznaj się z Regulaminem Praktyk:

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Poznańskiej
(zarządzenie nr 11/2023 JM Rektora z dnia 29 marca 2023 roku),

Rules and regulations for student internships at Poznan University of Technology
(Attachment to Ordinance No. 11 of the Rector of PUT of 29 March 2023),

Regulamin studenckich praktyk Wydziału Technologii Chemicznej PP.

 

 • Zapoznaj się z Ramowym Programem Praktyk dla danego kierunku studiów:

 

TCH/NTCH ICP IF TOZ

 • Familiarize yourself with the framework internship programs for your field of study:

TCH/NTCH EN ICP EN IF EN TOZ EN

 

 • Sprawdź możliwości znalezienia przedsiębiorstwa w celu odbycia praktyki studenckiej:

 

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów,

praktyki i staże w programie Erasmus,

praktyki i staże w programie EUNICE,

inicjatywa własna studenta.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI PRZY REALIZACJI PRAKTYK

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PRAKTYK

 1. WSTĘPNA ZGODA PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (załącznik 1NOWY FORMULARZ!!!) – wypełniony elektronicznie przez Studenta w porozumieniu z przedsiębiorstwem, następnie podpisany przez Opiekuna ze strony Przedsiębiorstwa i Opiekuna ze strony WTCh PP.
 2. Wysłanie skanu WSTĘPNEJ ZGODY zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie (https://cpk.put.poznan.pl/page/3/dla-studenta) do Centrum Praktyk i Karier w celu otrzymania umowy trójstronnej, skierowania na praktykę lub zobowiązania wewnętrznego (praktyka przy projektach na WTCh).
 3. BADANIA LEKARSKIE
  • Przed rozpoczęciem praktyk kopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy można pobrać z dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub Zintegrowanego Centrum Obsługi (st. niestacjonarne),
  • Uczelnia nie kieruje na badania specjalistyczne, w tym realizowane w wojewódzkich lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych i nie pokrywa kosztów tych badań.
 4. UBEZPIECZENIE
  • W przypadku umów trójstronnych, skierowań i zobowiązań wewnętrznych studenci są ubezpieczani przez Politechnikę Poznańską w zakresie NNW i OC na okres trwania praktyk w ramach ubezpieczenia grupowego,
  • Polisa obowiązuje w kraju i za granicą (powinna być dostępna do pobrania na stronie Centrum Praktyk i Karier PP).

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE UMOWY TRÓJSTRONNEJ, SKIEROWANIA LUB ZOBOWIĄZANIA WEWNĘTRZNEGO

Warunkiem zaliczenia praktyk jest dostarczenie do dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub ZCO (st. niestacjonarne) do dnia 30 września 2023r. oryginalnych dokumentów:

 • Jednego oryginalnego egzemplarza umowy trójstronnej (załącznik 5), skierowania (załącznik 6) lub zobowiązania wewnętrznego (załącznik 7) wraz z PLANEM PRAKTYK,
 • Zaświadczenia o odbyciu praktyk (załącznik 3NOWY FORMULARZ!!!),
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk (załącznik 8 - NOWY FORMULARZ!!!).

 

ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (WCZEŚNIEJSZA NAZWA „ALTERNATYWNE ZALICZENIE PRAKTYK”)

Warunkiem zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego jest dostarczenie do dziekanatu WTCh (st. stacjonarne) lub ZCO (st. niestacjonarne) do dnia 30 września 2023r. oryginalnych dokumentów:

 • Kserokopia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej,
 • Szczegółowy zakres obowiązków i poświadczenie ilości przepracowanych godzin potwierdzone przez pracodawcę (jeśli nie podano w umowie),
 • Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego (załącznik 2 - NOWY FORMULARZ!!!).

 

ZMIANA TERMINU ODBYCIA PRAKTYK

Zmiana terminu praktyk (załącznik 9) wymaga zgody Pani Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP.

Opiekunem praktyk dla wszystkich kierunków studiów Wydziału Technologii Chemicznej jest dr Justyna Werner.

Pytania dotyczące praktyk, na które odpowiedzi nie ma na stronie proszę, kierować do Opiekuna praktyk (justyna.werner@put.poznan.pl), tel. 61 665 2883

 

ZAŁĄCZNIKI