Technologie Ochrony Środowiska

Chcesz profesjonalnie dbać o środowisko naturalne? Zielona chemia to wyzwanie dla Ciebie!

Studia na drugim stopniu na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA pozwalają na poznanie metod umożliwiających skuteczne działania zapobiegające jak i eliminujące negatywny wpływ przemysłu na człowieka i przyrodę.

Absolwent zdobędzie rzetelną wiedzę w zakresie sposobów kontroli jakości środowiska, oceny stopnia zanieczyszczenia oraz metod redukcji problemów środowiskowych poprzez projektowanie i wdrażanie skutecznych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • Ekotechnologia
 • Monitoring

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie ochrony środowiska, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Absolwent studiów drugiego stopnia z tytułem zawodowym magistra inżyniera będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku. Odbywane w ramach studiów praktyki zawodowe dostarczą mu istotnych informacji o pracy zakładów przemysłowych czy jednostek administracji państwowej lub samorządowej nadzorujących stan środowiska naturalnego. Działalność absolwentów tego kierunku ma służyć poprawie stanu środowiska za pomocą przedsięwzięć technicznych i ekonomiczno-organizacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach m.in.: AQUANET S.A.,  Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o.,  EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A.,  Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A,  Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

KARIERA PO STUDIACH:

Specjalność MONITORING

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia i nadzorowania kontroli analitycznej stanu środowiska naturalnego. Zdobyta wiedza umożliwi mu systemową ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska. Potrafi ocenić stopień zagrożenia związkami nieorganicznymi i organicznymi, promieniowaniem jonizującym i innymi czynnikami fizykochemicznymi. Będzie przygotowany do określania i ustawienia punktów pomiarowych stopnia skażenia zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w środowisku naturalnym. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna analizy technicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.

Specjalność EKOTECHNOLOGIA

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia oraz stanowiących na razie rzadkość - technologii bezodpadowych. Będzie posiadał wiedzę w zakresie: stosowania alternatywnych źródeł materiałów, zwłaszcza substratów odnawialnych, mniej toksycznych dla zdrowia człowieka i środowiska, wykorzystania naturalnych procesów takich jak biosynteza, biokataliza, projektowanie bezpieczniejszych substancji tak, aby spełniały swoje funkcje przy jednoczesnym zmniejszeniu toksyczności, prowadzenia reakcji w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz zmniejszenie zużycia energii. Będzie umiał wykonać ekspertyzę szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Uzyska znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych oraz znajomość gospodarki wodno-ściekowej. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna problemów związanych z uciążliwością produkcji chemicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • pracę w zakresie kontroli stanu środowiska,
 • pracę służącą poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji,
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska,
 • usuwanie skutków katastrof ekologicznych i skażeń środowiska,
 • pracę w oczyszczalniach ścieków.