SAMORZĄD STUDENCKI

Na Wydziale funkcjonuje Rada Samorządu Studentów, będąca częścią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.
Wedle Regulaminu SSPP, zadaniami Wydziałowej Rady Samorządu Studentów są:

  • reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału,
  • delegowanie przedstawicieli studentów na egzaminy komisyjne,
  • wyrażanie opinii na temat projektów uchwał organów wydziału, dotyczących spraw studenckich, w tym programów studiów i jakości kształcenia,
  • zgłaszanie organom wydziału własnych propozycji uchwał i decyzji dotyczących spraw studenckich,
  • proponowanie Dziekanowi delegatów spośród studentów do Wydziałowej Komisji właściwej ds. dydaktyki i jakości kształcenia po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego Samorządu właściwego ds. kształcenia,
  • proponowanie Dziekanowi delegatów spośród studentów do Wydziałowych Komisji, w których przedstawiciele studentów mają prawo zasiadać,
  • wybór delegatów spośród studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  • uzgadnianie kandydata do pełnienia funkcji Prodziekana właściwego do spraw studenckich.

Obecnie w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów zasiada 12 osób:

Przewodnicząca:
Malwina NOWAK
 
Z-ca przewodniczącej:
Ingrid BOROWSKA
 
Członkowie:
Marcel BOGACKI
Marcin CZOSNOWSKI
Karolina DRABARZ
Katarzyna HAŁAS
Julia LEWANDOWSKA
Michalina OSSOWSKA
Agata PERA
Katarzyna SANTOREK
Bartosz STEC
Natalia ZAJĄC

Przewodnicza Uczelnianej Rady Samorządu Studentów:
Agata PERA

Prócz uczestnictwa w pracach związanych z Wydziałem, jako samorządowcy udzielamy się w komisjach SSPP, których działania dotyczą różnych aspektów życia na Uczelni. Dbamy o jakość kształcenia, nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z firmami zewnętrznymi, wspomagającymi nasze akcje, organizujemy wydarzenia dla studentów naszego Wydziału i całej Uczelni oraz wspomagamy i nadzorujemy jednostki administracyjne.


 

Jesteśmy otwarci na kontakt!
Przyjmujemy wiadomości na adres email: wtch@samorzad.put.poznan.pl oraz zapraszamy na nasz profil w serwisie Facebook. Biuro Samorządu:
Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań (DS-1, pok. 10)
tel./fax: +48 61 665 27 28
e-mail: samorzad.studentow@put.poznan.pl
wtch@samorzad.put.poznan.pl

Samorząd Studentów
Politechniki Poznańskiej