Komputerowe wspomagania projektowania

2011
Autorzy: 
P. T. Mitkowski, Sz. Woziwodzki

Podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN: 978-83-7143-982-7.

Skrypt  jest  przeznaczony  dla  studentów  Wydziału  Technologii  Chemicznej kierunku: inżynieria chemiczna i procesowa, realizujących specjalistyczne zajęcia z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.
Komputerowe wspomaganie projektowania zyskuje coraz większe znaczenie w  projektowaniu  procesów  technologicznych  w  inżynierii  i  technologii  chemicznej.  Zazwyczaj  w  komputerowym  wspomaganiu  projektowania,  w  ujęciu mechanicznym, wykorzystywane są programy komputerowe do tworzenia modeli  dwuwymiarowych  (2D)  i  trójwymiarowych  (3D)  z  wykorzystaniem  oprogramowania  typu  CAD  (ang.  Computer  Aided  Design),  dzięki  któremu  wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne. Modele trójwymiarowe umożliwiają przedstawienie elementów z dowolnie obieranych punktów widzenia. Do głównych  zadań  takiego  oprogramowania  należy  odpowiednie  opracowanie dokumentacji  projektowej  bazującej  na  stworzonym  modelu  trójwymiarowym oraz  przygotowywanie  odpowiedniej  prezentacji  w  celu  jego  demonstracji  odbiorcom. W inżynierii chemicznej oprogramowanie CAD wykorzystywane jest do projektowania i tworzenia dokumentacji aparatury chemicznej oraz instalacji technologicznych.
Inżynieria chemiczna posiada dodatkowo swoje własne techniki komputerowego  wspomagania,  które  umożliwiają  obliczenia projektowe  poszczególnych aparatów, takich jak wymienniki ciepła, reaktory, zbiorniki, absorbery itp. oraz symulację instalacji technologicznych. Nową grupą oprogramowania wykorzystywanego  w  inżynierii  chemicznej  są  programy  umożliwiające projektowanie 
i  dobór  rozpuszczalników  oraz  prowadzenie  obliczeń  równowagi  fizycznej i chemicznej mieszanin wieloskładnikowych.
Układ książki odzwierciedla wyżej przedstawione tendencje wykorzystywania  komputerowego  wspomagania  projektowania  w  inżynierii  chemicznej. Skrypt podzielono na dwie części: (1) Obliczenia i wspomaganie projektowania procesów chemicznych i (2) Projektowanie w 3D.
W części pierwszej omówiono obliczenia równowagi fizycznej i chemicznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Dodatkowo przedstawiono sposoby komputerowego projektowania rozpuszczalników wykorzystywanych w różnego rodzaju  procesach  technologicznych.  Do  obliczeń  projektowych  w  tej  części wykorzystano  pakiet  oprogramowania  ICAS,  który  został  udostępniony  przez prof. Rafiqula Ganiego z Computer Aided Process Engineering Center, Technical University of Denmark (www.capec.kt.dtu.dk).
W  drugiej  części  skryptu  przedstawiono  podstawy  tworzenia  obiektów w  przestrzeni  3D,  naukę  teksturowania,  oświetlania  i  tworzenia  renderingu. W tej części wykorzystano oprogramowanie AutoCad 2011 PL. Należy zaznaczyć, że oprogramowanie to jest nieodpłatnie dostępne dla studentów w ramach koncepcji Portal Student Engineering and Design Community firmy Autodesk. W ramach tego programu student posiadający aktualny uczelniany adres e-mail ma  możliwość  bezpłatnego  pobrania  oprogramowania  firmy  Autodesk,  w  tym AutoCad 2011, bezpośrednio ze strony http://students.autodesk.com.
Autorzy serdecznie dziękują firmie Autodesk Polska za zgodę na wykorzystanie zrzutów ekranu programu AutoCad podczas realizacji projektów zawartych w tym skrypcie.