VII Sympozjum "Czwartorzȩdowe sole amoniowe i obszary ich zastosowa w gospodarce"

2010
Autorzy: 
Pernak J.

Przemysł Chemiczny 89/11 1383-1384 (2010) IF=0.29