Zastosowanie testów sedymentacyjnych do oceny jednorodności zawiesiny wytworzonej w mieszalniku

2006
Autorzy: 
Wesołowski P.

PRZEM CHEM 85 (8-9) 1163-1165 (2006) IF=0.429