Identyfikacja olejów smarowych w oparciu o parametry fizykochemiczne i inwersyjną chromatografię gazową

2006
Autorzy: 
Wasiak W., Voelkel A., Fall J.

[w:] Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, praca zbiorowa, FUTURA, Poznań, 2006, str. 277-290.