Badanie szybkości ekstrakcji Cd(II) hydrofobowymi pochodnymi nikotynoamidu z układów chlorkowych

2006
Autorzy: 
Tomaszewska M., Jeschke A., Borowiak-Resterna A., Cierpiszewski R., Prochaska K.

PRZEM CHEM 85(8-9) 668-670(2006) IF=0.429