Modyfikacja właściwości elektrochemicznych spienionego niklu w reakcji sorpcji wodoru poprzez pokrycie włóknami węglowymi metodą CVD

2006
Autorzy: 
Skowroński J.M., Rozmanowski T.

PRZEM CHEM 85 1224 (2006) IF=0.429