Stałe elektrolity typu polimer-ciecz jonowa otrzymywane na drodze fotopolimeryzacji

2005
Autorzy: 
Stępniak I., Andrzejewska E., Salamońska A.

[w:] "Czwartorzędowe sole amoniowe", Red. R. Zieliński Wyd. Instytutu Technologii Drewna, Poznań 2005, ISBN 83-915-727-5-7, s. 407-412