Voltammetric determination of fenitrothion

2001
Autorzy: 
Pawlak M.K., Przywitowska M.

ANNALES OF THE POLISH CHEMICAL SOCIETY 2001, 1