Reversed phase HPLC of oxyethylates of N-methylaniline and N-ethylaniline

2000
Autorzy: 
Poskrobko J., Poskrobko H., Dejnega M., Szymanowski J.

J. Liq. Chrom & Rel. Technol.., [23] 2525-2532 (2000)