Photoreduction of benzophenone by 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiane in solution. Laser flash photolysis study

1998
Autorzy: 
Marciniak B., Andrzejewska E., Hug G.L.

J.Photochem.Photobiol.,A:Chemistry, [112] 21-28 (1998) IF=1.103