1-alkoxymethyl- and 1-alkylthiomethyl-4-dimethylaminopyridinium chlorides

1994
Autorzy: 
Pernak J., Michalak L.

Heterocycles, [37],311-321 (1994)