Dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 roku
podjęła uchwałę o nadaniu
dr inż. AGNIESZCE ŚWIDERSKIEJ-MOCEK
STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK CHEMICZNYCH
w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych,
w dyscyplinie naukowej TECHNOLOGIA CHEMICZNA