Koła naukowe

PUT Chemistry

Przewodnicząca:

inż. Aleksandra Piasecka

Opiekun koła:

dr inż. Wojciech Smułek

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
W swojej pracy badawczej zajmuje się surfaktantami roślinnymi i ich zastosowaniami w biotechnologii środowiskowej, farmacji, kosmetologii i przemyśle spożywczym. Laureat Stypendium Miasta Poznania dla wybitnych młodych naukowców. Z Kołem Naukowym związany od chwili jego powstania.

Opis działalności:

Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy studentów w zakresie chemii oraz technologii chemicznej. W ramach tych działań organizowane są: spotkania z ekspertami i osobami pracującymi w przemyśle oraz wycieczki do różnych zakładów produkcyjnych takich jak GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska czy Bridgestone w celu zdobycia rozeznania i doświadczenia na rynku pracy. Członkowie mają też szanse realizować się w prowadzonych projektach badawczych. Kolejnym ważnym elementem działalności koła jest promocja wydziału i popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży m.in. podczas wydarzeń takich jak: Dni Otwarte, Dzień dla Dziewczyn, Targi Edukacyjne, czy Noc Naukowców. Członkowie KN PUT Chemistry angażują się również w organizacje konferencji naukowych, na których mają szanse zaprezentować efekty swojej pracy podczas sesji posterowych.

Kontakt:

e-mail: chemistry.put@gmail.com

Strona internetowa:

PUT Chemistry

Zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku bądź mailowo!

BioInicjatywa

Przewodniczący:

mgr inż. Sylwia Sroka

Z-ca przewodniczącej:

Anna Stawska

Opiekun naukowy koła:

dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Sylwetka opiekuna...

Opiekun koła:

dr inż. Anna Parus

Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Prace badawcze skoncentrowane są na oddziaływaniu ksenobiotyków (środków ochrony roślin, związków farmaceutycznych oraz surfaktantów) na środowisko glebowe, poprzez ocenę ich fitotoksyczności, zmiany bioróżnorodności mikroorganizmów oraz analizę zjawisk typu sorpcja, wymywalność i migracja w profilu glebowym. Drugim nurtem badań naukowych jest synteza związków o amfifilowej strukturze o potencjalnym zastosowaniu jako środki wykorzystywane w procesach oczyszczania roztworów wodnych oraz wspomagające techniki remediacyjne obszarów skażonych metalami ciężkimi oraz zastosowania sorbentów typu low-cost w procesie usuwania metali i związków farmaceutycznych z roztworów wodnych.

Opis działalności:

Studenckie Koło Naukowe „BioInicjatywa” powstało w styczniu 2014 roku na Politechnice Poznańskiej. Koło jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie studentów i doktorantów Wydziału Technologii Chemicznej naukami biologicznymi w aspekcie ich technologicznego wykorzystania. „BioInicjatywa” ma być mostem łączącym dwie dyscypliny naukowe: technologię chemiczną i biotechnologię. Głównym celem koła naukowego jest propagowanie świadomości proekologicznej wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród studentów. Działalność Koła Naukowego ma również na celu poszerzenie zainteresowań studentów, co jest realizowane poprzez popularyzowanie nauk interdyscyplinarnych łączących zagadnienia z zakresu chemii, biologii, technologii, inżynierii i ochrony środowiska. W ramach Koła odbywają się spotkania popularnonaukowe oraz warsztaty, a także własne projekty badawcze. Pod opieką pracowników naukowych członkowie „BioInicjatywy” mają możliwość brania udziału w pracy naukowo-badawczej nie objętej programem studiów. Prowadzone badania to kolejna okazja by udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć horyzonty myślowe. Członkowie Koła Naukowego aktywnie uczestniczą w konferencjach, sympozjach oraz innych wydarzeniach, w trakcie których są prezentowane wyniki działalności „BioInicjatywy”. Organizowane są również wycieczki do ośrodków naukowo-badawczych, zakładów przemysłowych oraz wyprawy rekreacyjne. Koło Naukowe BioInicjatywa liczy obecnie 22 członków.

Kontakt:

e-mail: bioinicjatywa@wp.pl

Strona internetowa:

BioInicjatywa

Zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku bądź mailowo!

Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przewodniczący:

Agata Piniarska

Opiekun koła:

dr hab. inż. Szymon Woziwodzki

Adiunkt Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Od wielu lat związany z Kołem Naukowym Technologii i Inżynierii Chemicznej, wspierając studentów zarówno na drodze nauki obsługi oprogramowania AVEVA, jak i w rozwoju wszystkich projektów powiązanych z działalnością KN. W swojej pracy badawczej zajmuje się mieszaniem mechanicznym, projektowaniem aparatury procesowej oraz symulacjami procesowymi. Jego zainteresowania obejmują również zagadnienia związane z Przemysłem 4.0, zarządzaniem danymi procesowymi oraz tworzeniem cyfrowych bliźniaków.

Opis działalności:

Głównym celem działalności koła jest rozwój naukowych zainteresowań studentów, którzy mogą realizować swoje projekty w ramach czterech wybranych sekcji: AVEVA, PoliPiwko, Sekcji Metod Matematycznych w Inżynierii oraz sekcji Inżynierii Chemicznej. W ramach działalności w poszczególnych sekcjach studenci mogą rozwijać umiejętności projektowania obiektów przemysłowych w duchu filozofii projektowania BIM z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (AVEVA, ChemCad), rozwiązywać problemy podstawowych operacji inżynierii chemicznej i procesowej np. mieszania, reologii, separacji, zgłębiać techniki piwowarskie czy też poszerzać swoją wiedzę nt. modelowania procesów dynamicznych. Członkowie chętnie biorą udział również w akcjach mających na celu promocję uczelni i wydziału, m. in. w Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, Dniach Otwartych czy też w Dniu dla Dziewczyn organizowanym na Politechnice Poznańskiej. W 2020 roku koło naukowe zorganizowało ogólnopolską konferencję: II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, gdzie wielu studentów i doktorantów mogło zaprezentować efekty swojej pracy naukowej.

Kontakt:

e-mail: kolotich@gmail.com

Strona internetowa:

Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachęcamy do kontaktu przez naszą stronę na Facebooku bądź mailowo!