Prof. dr hab. François Béguin, prof.zwycz.

Appendix at the bottom of page as "Professor François Begùin scientific data - August 2014"

Profesor chemii materiałów w Orléans University (Francja) i lider Energy/Environment Group in the Research Centre on Divided Matter, został wyróżniony stypendium WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Prace badawcze Profesora poświęcone są chemicznym i elektrochemicznym zastosowaniom materiałów węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich nanostruktury, kontrolowanej porowatości i funkcjonalnej powierzchni dla zastosowania w konwersji/magazynowaniu energii oraz w ochronie środowiska. Głównymi tematami badawczymi są baterie litowe, superkondensatory, elektrochemiczne magazynowanie wodoru i odwracalna elektrosorpcja zanieczyszczeń.
Jest właścicielem kilku patentów związanych z syntezą nanostrukturalnych materiałów węglowych (nanorurki, węgiel z alg, ...) oraz ich elektrochemicznym zastosowaniem. Wydał ponad 240 publikacji w wysokiej rangi czasopismach międzynarodowych, a jego prace są cytowane w ponad 6000 artykułach. Jego wskaźnik Hirscha to H = 44.
Angażuje się również w wielu książkach dotyczących materiałów węglowych i magazynowania energii. Jest członkiem International Advisory Board of the Carbon Conferences oraz pierwszej międzynarodowej konferencji na temat Carbon for Energy Storage and Environment Protection (CESEP). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Carbon.
Był dyrektorem dwóch programów krajowych French Agency for Research (ANR), Energy Storage (Free-E), oraz Hydrogen and Fuel Cells (H-PAC). Obecnie jest dyrektorem programu PROGELEC (odnawialna produkcja i zarządzanie energią elektryczną).

François Béguin was Professor and leader of the Energy & Environment Group in Orléans University (France) till 2011. From 2011, he is Professor in Poznan University of Technology (Poland), where he has been awarded the WELCOME stipend from the Foundation for Polish Science. His research activities are devoted to chemical and electrochemical applications of carbon materials, with a special attention to the development of nano-carbons with controlled porosity and surface functionality for applications to energy conversion/storage and environment protection. The main topics investigated in his research group are lithium batteries, supercapacitors, electrochemical hydrogen storage, reversible electrosorption of pollutants. He owns several patents related with the synthesis of nano-structured carbon materials (nanotubes, carbons from biomass, …) and their use for electrochemical systems. He published over 270 papers in high rank international journals and his works are cited in 12000 papers. His Hirsch index is H = 52. He is also involved in several books dealing with carbon materials and energy storage. Recently, he edited the book “Supercapacitors - Materials, Systems and Applications. He is a member of the International Advisory Board of the Carbon Conferences and he launched the international conferences on Carbon for Energy Storage and Environment Protection (CESEP). He is member of the editorial board of the journals Carbon and Electrochemical Energy Technology. In the French Agency for Research (ANR), he was Director of national programs on Energy Storage and Hydrogen and Fuel Cells.

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 616653632; +48 616475982
E-mail: Francois.Beguin [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

Kierownik projektu ECOLCAP w ramach programu WELCOME

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo International Society of Electrochemistry (ISE)

Publikacje: 

2014

2013

2009

2006

2003

2002

2001

2000

1998

1994

Załączniki: