dr hab. inż. Bogdan Wyrwas

Promotor doktoratu mgr inż. Aleksandry Piotrowskiej na temat: „A study of potential toxic effects of designed ionic liquids on bacterium Pseudomonas putida and embryos of the Zebrafish (Danio rerio) as model organisms” („Badanie potencjalnych efektów toksycznych wybranych cieczy jonowych z zastosowaniem bakterii Pseudomonas putida i embrionów danio pręgowanego (Danio rerio) jako organizmów modelowych”) zakończonego nadaniem stopnia doktorskiego w dniu 06.03.2018 r.
Drugi promotor: dr. rer. nat. Hermann J. Heipieper, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Lipsk

Kontakt: 

tel. 61 665-2706
bogdan.wyrwas [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Wydziałowy zespół ds. zapewnenia jakości kształcenia: członek
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1987 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
1997 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
26.04.2013 - habilitacja na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
na temat: "Metodologiczne aspekty biodegradacji związków powierzchniowo czynnych w warunkach laboratoryjnych i w środowisku"

Zainteresowania naukowe: 

Metody oznaczania związków powierzchniowo czynnych
Testy biodegradacyjne związków powierzchniowo czynnych
Statyczne i przepływowe aparaty biodegradacyjne
Monitoring surfaktantów w wodach powierzchniowych i oczyszczalniach ścieków
Ochrona środowiska

Wykłady: 

Chemia nieorganiczna
Podstawy korozji
Środki smarne

Pełnione funkcje: 

Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Publikacje: 

2018

2017

2013

2012

2008

2006

2005

2002

2001

2000