Prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz, prof. zw.

06.10.1947 – 31.01.2010

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1970 - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu, kierunek: chemia
1978 - doktorat na Wydziale Chemii UAM
1991 - habilitacja na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej
2001 - tytuł profesorski

Zainteresowania naukowe: 

technologia nieorganiczna
chemia i technologia nieorganicznych związków krzemu
fizykochemia powierzchni ciał stałych

Wykłady: 

Procesy jednostkowe w technologii nieorganicznej
Technologia chemiczna nieorganiczna
Technologie neutralizacji i odzysku odpadów przemysłu nieorganicznego i energetycznego
Ekotechnologia

Pełnione funkcje: 

1980 - Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej
2004-2008 - Dyrektor Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej
2008-2010 - Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej

Dodatkowe informacje: 

Promotor 7 prac doktorskich
Kierownik projektu celowego "Technologia strącania wysoko zdyspergowanego krzemianu sodowo-glinowego"

Publikacje: 

2010

2009

2008

2007

2006

2003

2001

Wspomnienie: 

Prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz urodził się 6 października 1947 roku w Gnieźnie. Studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM, który ukończył w roku 1970 uzyskując tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii. W tym samym roku podjął pracę na Wydziale Chemicznym, obecnie Wydziale Technologii Chemicznej, Politechniki Poznańskiej. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Aktywne, wysoko zdyspergowane napełniacze krzemionkowe i krzemianowe z odpadowej krzemionki pofluorowej" i przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej. W 2001 roku z rąk prezydenta RP odebrał nominację profesorską. Od 2003 roku był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Politechniki Poznańskiej.

Problematyka badawcza prof. dr. hab. Andrzeja Krysztafkiewicza skoncentrowana była w obszarze trzech dyscyplin naukowych, ściśle ze sobą powiązanych, zarówno od strony poznawczej, jak i praktycznych zastosowań: technologii nieorganicznej, inżynierii materiałowej i ochrony środowiska. Głównym kierunkiem badań było otrzymywanie krzemionek i krzemianów, wysoko zdyspergowanych materiałów o nanometrycznej wielkości cząstek. Substancje te znajdują olbrzymie zastosowanie w różnych dziedzinach (m.in. w przetwórstwie polimerów, produkcji materiałów nanokompoztowych, w wytwarzaniu nowych generacji farb i lakierów itp.). Ponadto w ostatnich latach obszar badań został poszerzony na otrzymywanie barwnych krzemionek i krzemianów – pigmentów nieorganicznych o wysokim stopniu dyspersji. Do ich otrzymywania wykorzystywane są odpadowe roztwory soli metali nieżelaznych pochodzące głównie z procesów galwanicznych.

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące osiągnięcia:

 • zmodyfikowanie procesu strącania wysoko zdyspergowanych krzemionek przez wprowadzenie do klasycznego układu strącającego związków organicznych (m.in. alkoholi jedno- lub wielowodorotlenowych o krótkich i długich łańcuchach węglowych);
 • opracowanie nowej metody modyfikacji powierzchni krzemionek w trakcie procesu strącania (in situ);
 • porównanie efektów modyfikacji powierzchni krzemionek i krzemianów realizowanych metodą klasyczną „na sucho” z metodą realizowaną w bezpośredniej reakcji strącania „na mokro”;
 • ustalenie warunków modyfikacji – dobór rozpuszczalnika, optymalnej ilości modyfikatora, temperatury prowadzenia procesu itp.;
 • otrzymywanie napełniaczy węglanowo-krzemianowych z grupy proszków nanokompozytowych (w reakcji strącania z użyciem roztworów wodorotlenku wapnia lub soli wapnia, węglanu sodu lub wodorowęglanu sodu, metakrzemianu sodu i ditlenku węgla);
 • otrzymywanie kompozytów pigmentowych przez osadzanie barwników organicznych na rdzeniu wysoko zdyspergowanej krzemionki;
 • wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do oceny fizykochemicznej otrzymanych syntetycznych krzemionek i krzemianów, a także krzemianów naturalnych (m.in. bentonitów, kaolinów i talków).

Wymiernym efektem prac naukowo-badawczych Profesora było opublikowanie ponad 300 artykułów naukowych, licznych wdrożeń przemysłowych i patentów. Ponadto był promotorem 12 przewodów doktorskich, ponad 130 prac magisterskich i inżynierskich.

Prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz był członkiem Rady Naukowej czasopisma Physicochemical Problems of Mineral Processing oraz Komitetów i Towarzystw Naukowych (m.in. PTChem oraz IACIS - International Association of Colloid and Interface Scientists). Był także kierownikiem i wykonawcą licznych projektów badawczych i wdrożeniowych: własnych, celowych, badawczych rozwojowych oraz współfinansowanych ze środków strukturalnych.

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał wiele wyróżnień, m.in. indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1980) oraz za badania w zakresie chemii i technologii białych mineralnych napełniaczy o dużym stopniu dyspersji dla przetwórstwa plastomerów i elastomerów (1989). Był ponadto laureatem wielu wyróżnień za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz wielokrotnie uhonorowany nagrodami JM Rektora Politechniki Poznańskiej.

Prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz pełnił również ważne funkcje dydaktyczne i organizacyjne, między innymi:

 • Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych;
 • Z-cy Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (1981-2004);
 • Pełnomocnika Rektora Politechniki Poznańskiej ds. współpracy z Zarządem m. Gniezna ds. organizacji kształcenia politechnicznego w Gnieźnie (1996-2004);
 • Dyrektora Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (2004-2008);
 • Kierownika Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (2008-2010).

Prywatnie miłośnik historii sztuki i podróży.