prof. dr Aleksander Żuk

1928 - 2004

Emerytowany profesor Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
specjalista w dziedzinie chemii i technologii polimerów
Dyrektor Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej w latach 1971-1981
Kierownik Zakładu Polimerów w latach 1970-1998

Prof. dr Aleksander Żuk urodził się w 1928 roku w Pińsku na Polesiu. W czasie wojny został wywieziony na roboty do Niemiec. Po powrocie do Polski osiedlił się w Poznaniu. Podjął kształcenie i ukończył II stopień studiów chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Początkowo pracował jako nauczyciel, potem asystent w Szpitalu Miejskim w Poznaniu, a następnie jako chemik w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego. Pracując zawodowo wykonywał jednocześnie pracę doktorską uzyskując w 1966 roku stopień doktora nauk chemicznych na UAM. W 1967 roku prof. dr Aleksander Żuk przeszedł do pracy w Katedrze Chemii Ogólnej PP. W latach 1971-1981 był dyrektorem Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej PP. Jednocześnie do czasu przejścia na emeryturę w 1998 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Polimerów, którego był organizatorem i pierwszym kierownikiem.
Zainteresowania prof. Żuka skupione były na organicznych związkach siarki, zarówno małocząsteczkowych jak i polimerach siarkowych. Oprócz badań podstawowych prof. Żuk realizował liczne prace o charakterze aplikacyjnym dla przemysłu. Dorobek publikacyjny prof. Żuka to kilkadziesiąt artykułów oraz około 80 referatów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prof. dr A. Żuk wypromował 11 doktorów, w tym 2 będąc już na emeryturze. Był autorem 20 recenzji prac doktorskich. W Jego Zakładzie "wyrosło" dwóch profesorów. Profesor szczególnie cenił współpracę z dyplomantami, których było około 80.
Za swą działalność wyróżniony został nagrodami Ministra oraz nagrodami Rektora PP.
W osobie Profesora żegnamy współtwórcę naszego Wydziału, Instytutu oraz życzliwego i przyjaznego Wychowawcę młodzieży.

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci
Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznanskiej