Doktorat Honoris Causa dla prof. dr hab. Mieczysława Jarońca

W czwartek 29 listopada 2018 o godz 11:00 będzie miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Mieczysłowowi Jarońcowi.

Prof. Mieczysław Jaroniec jest Lublinianinem urodzonym w Okrzei w 1949 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (rocznik 1972) podjął pracę na tym Wydziale na stanowisku asysten-ta. W roku 1976 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1979 roku stopień doktora habilito-wanego. Będąc pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w roku 1985 i 1989 odebrał nominacje kolejno na profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Podstawową dziedziną zainteresowań naukowych prof. Mieczysława Jarońca są szeroko rozumiane zagadnienia adsorpcji i chemii powierzchni, jednak w nowym niekonwencjonalnym aspekcie poznawczym. W swoich pracach naukowych prof. Mieczysław. Jaroniec prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, służące syntezie nanomateriałów o uporządkowanej struk-turze i zdefiniowanej porowatości z przeznaczeniem do adsorpcji, katalizy, fotokatalizy i ochrony środowiska. Jest twórcą nowych algorytmów/równań i zależności mających zastoso-wanie w szeroko rozumianej teorii adsorpcji.
Życiowa droga naukowa profesora Mieczysława Jarońca, rozpoczęta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wzbogacona czteroletnim pobytem w Georgetown University (1984/85), McMaster University (1985/86) oraz Kent State University (1988–90), rozwijała się dynamicznie na terenie Ameryki Północnej, co w roku 1991 zaowocowało propo-zycją objęcia stanowiska profesora na Wydziale Chemii i Biochemii Kent State University (Ohio), w którym do dnia dzisiejszego kieruje własnym zespołem badawczym.
Jako uznany autorytet w zakresie teorii adsorpcji oraz chemii powierzchni, profesor Mieczysław Jaroniec był lub jest członkiem kolegiów redakcyjnych prestiżowych, międzynarodowych czasopism o profilu chemicznym, m.in. Adsorption, Advanced Porous Materials, Adsorption Science & Technology, Biuletyn WAT (Polska), Journal of Liquid Chro-matography, Journal of Porous Materials, Materials Science-Poland (Springer), Nano-Micro Letters, Surface Innovations, Chemistry Materials (ACS); Heterogeneous Chemistry Reviews, Journal of Colloids and Interface Science, Thin Solid Films, Dekker Encyclopedia of Nanosci-ence and Nanotechnology. Należy także do kilku towarzystw naukowych m.in. Brazilian As-sociation of Thermal Analysis and Calorimetry, w którym jest Honorowym Członkiem. Ponadto wielokrotnie współorganizował, International Workshop on Graphene and C3N4-based Photocatalysts, Symposium on „Photocatalytic materials for energy and environmental applications” czy International Symposium „Nanoporous Materials”, a także był edytorem gościnnym specjalnych wydań czasopism Applied Surface Science, International Journal of Photoenergy, Journal of Nanomaterials, Chemistry Materials, Journal of Materials Science czy Adsorption. Był zaproszony do wygłoszenia kilkuset wykładów na prestiżowych kongresach, konferencjach naukowych oraz w wielu Instytutach Naukowych w Australii, Brazylii, Kana-dzie, Chinach, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Japonii, Korei, Meksyku, Ho-landii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie. Profesor Mieczysław Jaroniec otrzymał wiele nagród i dostąpił licznych zaszczytów w wielu krajach, od Stanów Zjednoczonych po Polskę (wyróżnienie Złotym Krzyżem Zasługi, nagroda Japan Society for the Promotion of Science, nagroda Carbon Hall of Fame, Pittsburgh, nagro-da Distinguished Scholar (Kent State University), tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nagroda Advisor Excellence (Kent State University), medal A. Waksmundzkiego, nagroda Arts & Science College Distinguished Teacher (Kent State University), godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-runiu, godność Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na-groda President Faculty Excellence (Kent State University), medal M. Curie-Skłodowskiej.
Dorobek naukowy profesora Mieczysława Jarońca obejmuje ponad 960 opublikowanych prac w notowanych czasopismach naukowych. Liczba cytowań tych prac, wg bazy Web of Science, wynosi 50 114 (bez autocytowań), a związany z tym indeks Hirscha wynosi obecnie 108. Ponad 50 publikacji Profesora, będących owocem prac zrealizowanych przede wszystkim w Kent State University, jest zakwalifikowanych przez Web of Science jako tzw. highly cited papers.
Uzupełnieniem wymienionych osiągnięć, jak też wymiernym potwierdzeniem autorytetu Profesora, są rankingi opublikowane w latach 2001–2017. W 2001 roku prof. Mieczysław (Mietek) Jaroniec znalazł się na liście 100 najlepszych naukowców na świecie oraz został uznany za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie nauki o materiałach. W latach 2015 oraz 2016 uznano Profesora za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie chemii, a w roku 2017 i 2018 – w dziedzinie chemii oraz nauki o materiałach. W roku 2016 wg bazy Scopus, nazwisko profesora Mieczyslawa Jarońca pojawiło się na liście najlepiej cytowanych naukowców w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Dokładnie w 2017 roku Clarivate Analytics (Web of Science) opublikował raport dotyczący 21 nazwisk naukowców z tzw. Multiple Hot Papers – czyli z najlepiej cytowanymi pracami, po-śród których widnieje profesor Mietek Jaroniec.

Profesor Mieczysław Jaroniec, to specjalista z zakresu teorii adsorpcji, chemii powierzchni oraz syntezy nanomateriałów o zdefiniowanej, uporządkowanej strukturze, wybitny uczony, członek kolegiów redakcyjnych prestiżowych, międzynarodowych czasopism o profilu che-micznym, Honorowy Członek Brazilian Association of Thermal Analysis and Calorimetry, laureat Złotego Krzyża Zasługi, medalu A. Waksmundzkiego oraz medalu M. Curie-Skłodowskiej za osiągnięcia naukowe, przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Chemicz-ne.

Profesor Mieczysław Jaroniec to nie tylko wybitny naukowiec ale przede wszystkim wiel-ki Polak, który swoją determinacja w działaniu oraz niezwykłymi osiągnięciami przynosi dumę swoim rodakom.

Podczas uroczystości wręczenia DHC prof. Jarońcowi oraz Jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału Technologii Chemicznej gościć będziemy naszego byłego pracownika, DHC Politechniki Poznańskiej prof. Tadeusza Malińskiego, światowej sławy naukowca i wynalazcy w nanomedycynie i nanotechnologii.

Prof. Maliński ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w 1969 r., a doktorat obronił w 1975 r. na Politechnice Poznańskiej, gdzie również pracował. Zaproszony przez Uniwersytet Michigan w 1979 r. wyjechał do USA gdzie jako profesor kontynuuje biomedyczną karierę naukową na Uniwersytetach Houston i Oakland. W roku 2000 objął zaszczytną imienną profesurę Marvin White Chair & Distinguished Professor Uniwersytetu Ohio.
Uzyskał międzynarodową sławę za pionierskie zastosowanie nanosensorów do badania i diagnostyki medycznej zwanej obecnie nanomedycyną. Był pierwszym na świecie, który zmierzył w pojedynczej komórce tlenek azotu – cząsteczkę życia. Odkrył molekularny mechanizm bicia serca, mechanizm bólu, migreny, epilepsji, a także cukrzycy, chorób ALS, Parkinsona, Alzheimera, procesów starzenia, udaru mózgu, zawału serca. Odkrył rolę witaminy D3 w regeneracji serca, oraz metody szybkiego gojenia ran i oparzeń. Badania profesora Malińskiego przyśpieszyły rozwój nowych metod leczenia wielu chorób współczesnej cywilizacji i mają ogromne znaczenie dla ratowania ludzkiego życia.
Profesor Maliński wykładał na przeszło stu uniwersytetach włączając Harvard, Stanford i Columbia. Opublikował ponad czterysta publikacji naukowych i patentów w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych jak Nature czy Lancet. Otrzymał czterdzieści nagród w wielu krajach: Krzyż Orderu Zasługi, Medal M.Curie- Skłodowskiej, Grande Medallie d’Or Sciences Arts Lettres, Paryż; Albrecht Fleckenstein Memorial Award, International Academy of Cardiology, Boston. Mianowany do Albert Einstein World Award of Science, nominowany dwukrotnie do Nagrody Nobla w medycynie i chemii oraz do President’s National Award in Science, USA. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Doktor Honoris Causa: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Uniwersytet A. Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Zastosowanie nanotechnik w malarstwie, przyczyniło się do powołania Profesora Malińskiego do grona wybitnych ekspertów w badaniach obrazów mistrzów holenderskich i flamandzkich.
Profesor Tadeusz Maliński jest ambasadorem Polski. Stworzył pierwsze na świecie Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake, USA, za co otrzymał od rządu polskiego Medal Pro Memoria. Szczególne umiłowanie rodzinnego miasta nagrodzone zostało nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Śremu, a miejscowy szpital nosi Jego imię.