Inżynieria farmaceutyczna - studia I stopnia

W ramach kierunku Inżynieria farmaceutyczna prowadzone są studia stacjonarne I stopnia.

Od roku akademickiego 2018/19 Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uruchomiły międzyuczelniany kierunek studiów: Inżynierię farmaceutyczną. W obecnej dobie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety, itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu. Takimi specjalistami są absolwenci Inżynierii farmaceutycznej

Absolwent studiów I stopnia - otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. 

W wyniku kształcenia na studiach I stopnia absolwent Inżynierii farmaceutycznej posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk techniczno–przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent posiada wiedzę ogólną w szerokim zakresie nauk technicznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie inżynierii farmaceutycznej. Jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania oraz kontroli procesów technologicznych związanych z przemysłem farmaceutycznym oraz przemysłami pokrewnymi (kosmetycznym, zielarskim, biotechnologią, produkcją suplementów diety, itp.) oraz pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych. W szczególności jest przygotowany do sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych i toksykologicznych produktów leczniczych, twórczej i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami różnych sektorów przemysłu farmaceutycznego. Absolwent posiada umiejętność opracowania koncepcji zarówno inżynieryjnej, jak i chemicznej oraz technologicznej procesów. Jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego, suplementów diety i kosmetyków na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej, chemicznej, biotechnologii, suplementów diety, a także instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach wymagających obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych, na stanowiskach związanych z projektowaniem i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk techniczno-przyrodniczych i przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na kierunkach Inżynierii chemicznej i procesowej, Technologii chemicznej, Inżynierii biomedycznej, Kosmetologii i pokrewnych.

 

 

Tryb i czas trwania studiów

Studia stacjonarne I-go stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.