Stypendia Ministra 2017/2018

Na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2017/2018.

Studenci: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

Doktoranci: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

Wnioski o stypendia ministra muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana Wydziału. Rektor przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski. Rozporządzenia, wzory wniosków oraz ich wykaz w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW pod ww. linkami.

Wniosek (wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia) należy złożyć do dnia 08.09.2017 w dziekanacie pok. 011B.