Stypendia Ministra 2016/2017

Na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2016/2017.

Studenci: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-minist...

Doktoranci: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-minist...

Wnioski o stypendia ministra muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana Wydziału. Rektor przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski. Wzory wniosków w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW, na końcu informacji pod wyżej wymienionymi linkami.

Wniosek (wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia) należy złożyć do dnia 09.09.2016 w dziekanacie pok. 011B.