Praktyki

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zobowiązani są odbycia praktyk zawodowych na studiach I stopnia i praktyk dyplomowych na studiach II stopnia, zgodnie z planami studiów.


Wykaz możliwości znalezienia zakładu pracy w celu odbycia praktyki studenckiej:

 • Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów
 • Inżynier Przyszłości
 • Inżynier Technologii Chemicznej - innowacyjność i doświadczenie
 • praktyki i staże w programie Erasmus

   

 • inicjatywa własna studenta

  Wymagane dokumenty w plikach do pobrania:
  1. Wstępna zgoda przyjęcia studenta na praktykę zał.1
  2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zał.2
  3. Sprawozdanie z przebiegu praktyk zał.3
  4. Ankieta zał.5

  Ramowy program praktyk

  Technologie Ochrony Środowiska - zakłady  pracy

  • Zakład pracy jako miejsce przyszłej aktywności zawodowej.
  • Procesy i technologie stosowane w zakładzie.
  • Potencjalne zagrożenia dla środowiska jako efekt działalności zakładu.
  • Kontrola skażenia środowiska ( powietrze, gleba, woda ).
  • Stosowane technologie zabezpieczające środowisko.

  Technologie Ochrony Środowiska - wydziały ochrony  środowiska

  • Zakład pracy jako miejsce przyszłej aktywności zawodowej.
  • Zadania administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska.
  • Metody postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia  naruszenia lub przekroczenia obowiązujących norm.
  • Metody kontroli skażenia środowiska (powietrze, woda, gleba).
  • Monitoring w praktyce.
  • Programy kształcenia proekologicznego.
  • Wydziały ochrony środowiska w administracji państwowej i samorządowej –  cele ich działalności.
  • Samodzielne zadanie na stanowisku wskazanym przez zakład pracy.

  Technologia Chemiczna - zakłady pracy

  • Zakład pracy jako miejsce przyszłej aktywności zawodowej.
  • Poznanie technologii chemicznych stosowanych w zakładzie.
  • Szczegółowe zapoznanie się z wybraną przez zakład technologią.
  • Stosowane metody kontroli wydajności procesów i jakości produktów.
  • Praktyka gospodarcza a wiadomości nabyte w trakcie nauki.
  • Samodzielne zadanie na stanowisku wskazanym przez zakład pracy.
  • Działania zakładu w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

  Inżynieria Chemiczna i Procesowa - zakład pracy, biura projektowe

  • Zakład pracy lub biuro projektowe jako miejsce przyszłej aktywności zawodowej.
  • Poznanie zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej stosowanych w zakładzie, biurze projektowym.
  • Szczegółowe zapoznanie się z wybranymi przez zakład procesami i operacjami jednostkowymi.
  • Rozwiązywanie zadań na stanowisku wskazanym przez zakład pracy lub biuro projektowe.
  • Działania zakładu, biura projektowego w zakresie stosowania rozwiązań w aspektach inżynierii chemicznej i procesowej.
  • Nabycie umiejętności w zakresie podstaw praktycznych projektowania procesów technologicznych i inżynieryjnych.