Wpływ temperatury oraz zawartości grafitu i tlenku magnezu w masie katodowej na osiągi ogniw termicznych układzie elektrochemicznym Li/LiCl-KCl-RbCl-LiF/FeS2

2006
Autorzy: 
Styczyński S, Sołopa W, Ciszewski A.

PRZEM CHEM 85(8-9), 1234, (2006) IF=0.429