Dynamika granicy międzyfazowej w układzie ciecz-ciecz w obliczeniach CFD

2006
Autorzy: 
Staszak M., Alejski K.

PRZEM CHEM 85(8-9) 1146-1149 (2006) IF=0.429