Oznaczanie pierwiastków tworzących lotne wodorki (As, Bi, Ge, Sb, Se, Sn) i Hg oraz Ca, Fe, Mg, Mn, Zn w zawiesinach z wykorzystaniem techniki generowania wodorków i optycznej emisyjnej spektrometrii mikrofalowo indukowanej plazmy

2006
Autorzy: 
Matusiewicz H., Slachcinski M.

Ecological Chemistry and Engineering, 13/S3 391-420 (2006)