Wpływ rozpuszczalnika na ekstrakcję niklu(II) z roztworów chlorkowych kwasem di(2-etyloheksylo)fosforowym

2006
Autorzy: 
Błaszczak J., Bogacki M.

PRZEM CHEM 85(8-9) 559-561 (2006) IF=0.429