Photoreduction of benzophenon by 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiane in solution. Laser flash photolysis study.

1997
Autorzy: 
Marciniak B., Andrzejewska E., Hug G.L.

J.Photochem.Photobiol., A:Chem., [111] 00-00 (1997)