Antimikrobielle Wirkung von 1-Alkoxymethyl- und 1-Alkylthiomethyl-4-dimethylaminopyridiniumchloriden

1994
Autorzy: 
Pernak J., Michalak L., Krysiński J.

Pharmazie, [49],532-4 (1994)