KONSORCJUM BADAWCZE „NanoSil”

 

Projekt pt. Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe". Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.01.03.01-30-173/09-00, zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako Beneficjentem, a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie, jako Instytucją Wdrażającą dla Priorytetu I, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 „Projekty rozwojowe".

Beneficjent: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań Kierownik Projektu - Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Partnerzy:

  • Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60–965 Poznań 
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
  • Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  • Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
  • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo - Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań